Συνεργασίες

Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου:

Το Εργαστήριο έχει συνάψει τριετές Μνημόνιο Συνεργασίας με το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σύμφωνα με το οποίο τα συμβαλλόμενα μέρη αποδέχονται να αναλάβουν κάθε απαραίτητη πρωτοβουλία και δραστηριότητα για την επίτευξη των ακόλουθων δράσεων:
  1. Εγκαθίδρυση συνεργασίας σ’ όλους τους τομείς όπου υπάρχει κοινό επιστημονικό και ερευνητικό ενδιαφέρον με γνώμονα την αριστεία.
  2. Ανταλλαγή φοιτητών για σπουδές και έρευνα, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό με βάση τους κείμενους κανόνες.
  3. Διοργάνωση και προώθηση κοινών δράσεων.
  4. Εγκαθίδρυση ευρύτερων παιδαγωγικών και πολιτιστικών ανταλλαγών μεταξύ των Ιδρυμάτων, προς όφελος των φοιτητών/τριών αλλά και του συνόλου των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.
  5. Συνεργασία – δικτύωση μεταξύ των ερευνητικών εργαστηρίων και ομάδων των Ιδρυμάτων, και από κοινού αξιοποίηση υπαρχόντων υποδομών και τεχνογνωσίας.
  6. Διαμόρφωση πλαισίου που θα ενισχύει την έρευνα σε τομείς ειδικού ενδιαφέροντος (εφαρμοσμένης ή βασικής έρευνας).
  7. Συνεργασία σε ζητήματα αξιοποίησης επιστημονικού έργου προς άμεσο όφελος της κοινωνίας και ανταλλαγή καλών πρακτικών στρατηγικής συνεργασιών με τοπικές κοινωνίες, και εθνικούς φορείς.
  8. Τέλος, ανταλλαγή διδασκόντων, επιστημονικών συνεργατών, φοιτητών και διοικητικού προσωπικού για την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων.